Päis

Tingimused
Allolevad Reisipaketi tingimused kehtivad alates 09.10.2023. Varem kehtinud reisipakettide tingimusi saab vaadata SIIT.

1. Reisikorraldaja
Reisidiilid OÜ (Registrikood 12472112)

2. Reisija
Reisija on Reisikorraldaja poolt organiseeritud reisil osaleja.

3. Reisiteenus
Käesolevates tingimustes Reisiteenuseks on käsitletavad Reisikorraldaja poolt osutatavad vähemalt kahe eri liiki reisiteenuste kogumid samaks reisiks ehk pakettreisid.

3. Teenuse osutaja
Teenuse osutaja on Reisiteenuse toimimiseks vajalike teenuste (hotell, lennupiletid jm) osutaja, mille Reisikorraldaja broneerib Reisijale antud Reisipaketi raames.

4. Reisileping
4.1. Reisilepinguks on Reisikorraldaja ja Reisija vahel sõlmitud leping, mille alusel kohustub Reisikorraldaja osutama Reisijale või tema poolt nimetatud Reisijale või Reisijatele reisiteenuseid ning Reisija kohustub maksma selle eest tasu. Käesolevad tingimused on Reisiteenuse lepingu lahutamatuks osaks.

5. Reisilepingu sõlmimine ja jõustumise tagajärjed
5.1. Enne Reisilepingu sõlmimist tutvub Reisija Reisikorraldaja poolt Reisijale tutvumiseks esitatud standardinfo teabelehe, lepingueelse teabe ning käesolevate Tingimustega.
5.2. Reisileping loetakse sõlmituks hetkest, mil Reisija on tasunud Reisiteenuse eest ettemaksu. Kui Reisija peab koheselt tasuma kogu reisiteenuse maksumuse, loetakse Reisiteenuse leping sõlmituks hetkest, mil Reisija on selle vastavalt tasunud.
5.3. Reisiteenuse maksumuse tasumisega (sh ettemaksu tasumisega) kinnitab
Reisija, et on tutvunud Reisiteenuse lepingu tingimustega ning nõustub nendega.
5.4. Reisilepingu sõlmimise tagajärjel muutub Reisikorraldajale siduvaks kohustus osutada Reisijale viimase poolt väljavalitud Reisiteenuseid ning Reisijal tasuda kõik tasumata Reisiteenuse maksed. Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei lepi kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis kokku teisiti, on Reisikorraldaja kohustus osutada Reisiteenuseid piiratud Reisikorraldaja poolt oma kodulehe, reisi tellinud kliendiga kirjalikult kokkulepituga ning/või arvel kirjeldatuga ja Reisijale teatavaks tehtud reisikirjeldusega.

6. Reisipakett ja Reisiteenus
6.1. Reisipakett on Reisikorraldaja poolt pakutav eelnevalt kindlaks määratud Reisiteenused. Reisipakett sisaldab alati:
– lendu Reisija ostetud marsruudil;
– hotellide broneerimist ja reisijate majutamist.
6.2. Reisipaketi hinna sisse ei kuulu üldjuhul lennujaama transfeer, viisa, kindlustused, ekskursioonid jm, kui vastava reisi kirjelduses Reisikorraldaja kodulehel või Reisikorraldaja väljastatud arvel pole teistmoodi kirjas või Reisikorraldaja ja Reisija pole kirjalikult teisiti kokku leppinud.

7. Üldised tingimused
7.1. Tellimuse eest kogu ulatuses maksmine või osaline maksmine tähendab Reisija-poolset nõustumist Reisikorraldaja poolt vahendavate teenuste müügi/reisitingimustega.
7.2. Reisikorraldaja peab Reisijale väljastatud arvel viitama, kus on võimalik reisitingimustega tutvuda.
7.3. Reisikorraldajal on õigus Reisilepingust taganeda, kui Reisija ei ole arvel märgitud tähtajaks reisi arve eest tasunud. Samuti on arve maksmata jätmisel Reisikorraldajal õigus jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summa leppetrahvina endale.

8. Reisipaketi eest tasumine
8.1. Reisi eest on tasutud, kui kogu reisipaketi maksumus on laekunud Reisikorraldaja arvel märgitud arveldusarvele. Järelmaksuga ostes (kasutades Reiskorraldaja partneri teenust) loetakse reisi eest tasutuks, kui järelmaksuleping on Reisijal allkirjastatud.
8.2. Peale makse laekumist on Reisikorraldaja kohustatud 72 tunni jooksul edastama Reisijale info, mis kinnitab Reisija õigust tellitud teenust saada reisikirjelduses ja arvel kirjeldatud reisi toimimiseks (üldjuhul lennupiletite kinnitused, hotellide broneeringud). Lendude pardakaardid saab reisija peale lennule registreerimist. Lennule on Reisija kohustatud end ise registreerima (check-in), kui Reisikorraldaja ei ole Reisijale edastanud infot, et teeb seda ise.
8.3. Kui Reisija on reisi eest tasunud ja selgub, et pakettreisi toimimiseks vajalikud lennud või hotell on arve laekudes välja müüdud või on nende hind olulisel määral tõusnud, on Reisikorraldaja kohustatud võimaluse korral pakkuma välja Reisijale alternatiivi või kogu ettemakstud summa tagastama. Reisija kinnitab alternatiivi sobivust või sobimatust Reisikorraldajale e-maili teel 3 päeva jooksul. Juhul, kui Reisija ei teavita Reiskorraldajat eeltoodud tähtaja jooksul, siis loetakse mitteteavitamine nõusolekuks Reisikorraldaja pakutud uute tingimuste suhtes.

9. Reisiteenuste maksumuse suurendamine
9.1. Reisikorraldajal on pärast Reisiteenuse lepingu sõlmimist ja tingimusel, et sellest teavitatakse Reisijat vähemalt 20 kalendripäeva enne reisi algust ette, õigus Reisiteenuste maksumust suurendada maksimaalselt 8% Reisipaketi hinnast juhul, kui Reisieenuse osutajate poolt kehtestatakse täiendavaid tasusid (näiteks lennufirmade kütuse lisatasud, muutuvad Eesti Vabariigi või sihtkohariigi maksud, muutuvad veokulud, muutuvad Reisikorraldaja poolt kasutatavate valuutade kursid jms). Reisija on kohustatud need tasuma viivitamatult. Kui Reisiteenuse maksumust suurendatakse enam kui 8%, võib Reisija Reisikorraldaja kindlaksmääratud mõistliku aja jooksul kas kavandatava muudatusega nõustuda või lepingust taganeda. Kui Reisija ei tagane lepingust enne Reisikorraldaja määratud tähtaja lõppu, loetakse, et Reisija on muudatusega nõus. Kui Reisija lepingust taganeb, võib ta võimaluse korral võtta vastu sama või kõrgema kvaliteediga asenduspakettreisi, kui Reisikorraldaja seda pakub.

10. Reisikorraldaja õigused, vastutus ja kohustused
10.1. Reisikorraldaja kohustub osutama Reisijale pakettreisi või Reisiteenust vastavalt reisipaketi infole Reisikorraldaja kodulehel, reisi tellinud kliendiga kirjalikult kokkulepitule ning/või arvel kirjeldatule.
10.2. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud ootamatud ja ettenägematud põhjused (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, rahutused, sõjad, terroriaktid, streigid, pandeemia, riigi poolt kehtestatud erakorralised meetmed jms), kolmandad isikud või Reisija tahtlus või hooletus. Kui Reisiteenuse osutamine muutub võimatuks või oluliselt raskendatuks või ohtlikuks vääramatu jõu tõttu, võib kumbki pool lepingu üles öelda. Reisikorraldaja kaotab sellisel juhul õiguse reisitasule, kuid tal on õigus mõistlikule hüvitisele juba osutatud või veel osutatavate teenuste eest. Sellisel juhul kannab tagasireisiga seotud lisakulud Reisija.
Reisikorraldaja teatab mõistliku aja jooksul Reisijale olulise Reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest. Siia alla ei kuulu vahetult enne lendu (kuni 48 tundi) tehtud lennufirma poolsed viimase hetke muudatused lennugraafikutes.
10.3. Reisija peab lepingu rikkumisest teatama Reisikorraldajale viivitamata.
10.4. Reisikorraldaja annab pakettreiside kirjelduse juures infot, kui reisipakett ei sobi liikumispuudega inimestele.
10.5. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija maha jäämise eest ümberistumis(t)ega lennureisil, kui lendude vahelised ümberistumisajad on Reisikorraldaja broneeritud piletitel mõistliku pikkusega või kui lennufirma on planeerinud need jätkulendudena. Lennust maha jäämise ja sellest tulenevate Reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab sõltuvalt asjaoludest kas Reisija, lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusandja.
10.6. Reisikorraldaja ei vastuta Reisija isiklike asjade säilimise, muutuste eest transpordiettevõtete (sh lennuettevõtte) ajakavades, remonttööde eest hotellis või selle ümbruses, hooajaliste hotelli teenuste (näiteks bassein) mitte kättesaadavuse, majutusasutuse seest või väljast ja selle ümbrusest tuleneva müra eest ja muudes säärastes küsimustes, kuid aitab võimaluste piires tekkinud probleeme lahendada. Reisija peab enne Reisilepingu sõlmimist teavitama Reisikorraldajat, kui tal on kindel eesmärk teatud reisikirjelduses toodud teenuse osas, et Reisikorraldaja saaks selle toimimise enne reisi algust üle kontrollida. Teavitamata jätmise korral ei vastuta Reisikorraldaja eelviidatud puuduste eest. Kui Reisijal on osutatavale teenusele etteheiteid ja/või see ei vasta reisidokumentides fikseeritud tasemele, tuleb Reisijal pöörduda esmajärjekorras otse vastava teenuse osutaja poole sihtkohas. Reisikorraldaja proovib samuti olla abiks probleemi lahendamisel. Reisija on kohustatud hüvitama Reisikorraldajale lisakulutused, mida on Reisikorraldaja täiendavalt Reisija palvel tema abistamiseks teinud.
10.7. Samuti ei vastuta Reisikorraldaja, kui Reisikorraldajast mittesõltuvatel põhjustel (näiteks, kuid mitte ainult Covid-19, ebaharilikud ilmastikuolud, protestid, streigid jm) tõttu on sihtkohas teatud teenuste saadavus piiratud.
10.8. Kui reisil ilmnevatele probleemidele kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisi lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul probleemi ilmnemisest. Kui Reisija tähtajaks pretensiooni ei esita, loetakse see aegunuks. Pretensioonile tuleb lisada tõendid lepingurikkumiste kohta ning lisakulutusi ja võimalikke kahjusid tõendavad dokumendid. Pretensioonid tuleb esitada info@reisidiilid.ee .
10.9. Reisikorraldaja vastutus Reisijale või lepingu sõlminud kliendi poolt nimetatud reisijatele põhjustatud kahju eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.
10.10. Reisikorraldaja poolt pärast Reisijaga Reisilepingu sõlmimist väljakuulutatud kampaaniapakkumised ja soodushinnad ei mõjuta Reisija poolt tasumisele kuuluva reisitasu suurust ega anna Reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
10.11. Reisikorraldaja võib pakettreisilepingust taganeda ja maksta reisijale tagasi kõik pakettreisi eest tehtud maksed täiendavat hüvitist maksmata juhul, kui pakettreisile registreerunud inimeste arv on väiksem kui lepingus esitatud miinimumarv ja reisikorraldaja teavitab reisijat lepingust taganemisest lepingus kindlaksmääratud aja jooksul, kuid hiljemalt:
1) 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;
2) seitse päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab kaks kuni kuus päeva;
3) 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui kaks päeva.

11. Reisija õigused, vastutus ja kohustused
11.1. Reisijal on õigus saada Reisikorraldajalt Reisilepingule ja reisi kirjeldusele vastavat Reisiteenust.
11.2. Kui Reisija ei ilmu lennule, kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud. Selliselt tühistatud lendude eest raha ei tagastata.
11.3. Reisija on kohustatud ise tasuma riigis kohaldatavad kohalikud maksud (linnamaks, turismimaks, riiki sisenemise maks jm taolised), mida tuleb ja saab tasuda reisi vältel. Reisikorraldaja viitab võimalikele lisanduvatele vältimatutele maksudele, mis ei puuduta riiki sisenemist, kirjavahetuses ja/või vastava paketi kirjelduse juures, kuid ei garanteeri nende asjakohasust reisi toimumise ajal. Reisija peab arvestama, et võimalikud lisanduvad maksud võivad muutuda ja Reisija peab ka ise enne reisi tutvuma asukohariigi reeglite ja maksudega.
11.4. Reisijal on kohustus kontrollida üle reisi väljasõidu aeg 24 tundi enne reisi algust (soovitame seda teha lennujaama või lennufirma kodulehelt) ning olema lennujaamas piisava varuga enne lennu väljumist (soovitatavalt vähemalt 3 tundi enne lendu). Reisikorraldaja ei vastuta muu hulgas selle eest, kui lennujaamas on erandkorras pikemad registreerimisjärjekorrad (nt check-in) või järjekorrad turvavärava kontrollis.
11.5. Kui Reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja Reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on Reisija kohustatud need hüvitama.
11.6. Reisija on kohustatud ise tasuma kõigi reisi vältelt tehtud lisateenuste eest, mis ei ole pakettreisi osa (sh lennufirmale pagasi lisakilod või lisapagasid, täiendavad söögikorrad hotellis, minibaari kasutamine hotellis jne).
11.7 Kui reisipakett sisaldab lennujaama transfeeri, siis Reisija on kohustatud transfeeri pakkuva ettevõttega ühendust võtma (info leiab Reisikorraldaja edastatud voucherilt) juhul, kui transfeer pole õigeaegselt saabunud või kui reisija ei leia transfeeri ülesse. Reisikorraldaja ei vastuta, kui transfeeriga esinevate tõrgete tõttu ei jõua Reisija enda tagasilennule. Kui transfeeri korraldav ettevõtte ei ole abiks või on kättesaamatu ning transfeer jääb tulemata või hilineb sellises mahus, et Reisija ei jõuaks hiljemalt 1 tund enne lendu lennujaama, siis on Reisija kohustatud ise tellima endale uue mõistliku hinnaga transpordi lennujaama. Reisija peab võtma tšeki tehtud kulutuste osas ja esitama need Reisikorraldajale peale reisi.

12. Dokumentide õigsus
12.1. Reisidokument on pilet, voucher või muu dokument nii paber- kui elektroonilisel kandjal, mis kinnitab Reisija õigust tellitud teenust saada ning on mõeldud teenuse osutajale esitamiseks. Reisija on kohustatud need reisiks välja printima ja kaasa võtma. Reisija on kohustatud Reisikorraldajaga ühendust võtma ja Reisikorraldajat teavitama, kui tema elektronposti ei ole kohale jõudnud reisiks vajalikud reisidokumendid.
12.2. Reisijal on kohustus kontrollida reisidokumentide kättesaamisel esimesel võimalusel, kas kõik reisimiseks vajalikud ja Reisikorraldaja poolt paketis lubatud dokumendid on olemas ning kas kõigis neis on õiged andmed. Reisikorraldaja ei vastuta, kui reisija on edastanud Reispaketti tellides reisikorraldajale vigased või valed andmed ja selle tõttu ilmneb Reisiteenuse saamisel tõrkeid. Muu hulgas ei vastuta Reisikorraldaja broneerimisvigade eest, mis tulenevad Reisijast või mis on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest. Kõikidest erinevustest tuleb Reisikorraldajale viivitamatult, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul pärast dokumentide e-postile saamist teatada. Vastasel korral loetakse, et Reisija on erinevustega nõus. Reisija teeb lisaks Reisikorraldaja poolt toodud infole kindlaks transiit- ja sihtriiki sisenemise tingimused ja vastutab, et tema dokumendid (pass, viisa, vaktsiinipass jms) vastaksid nõuetele nii enne Reisipaketi eest tasumist kui ka vahetult enne reisile minekut ja sealt naasmist.
12.3. Kui Reisidokumendil on mistahes puudus, mille on tinginud Reisija tegevus või tegevusetus, siis rahuldatakse Reisija soovitud muudatus ostuvõimaluste piires. Kõik muudatustega kaasnevad kulud tasub Reisija. Reisikorraldaja eeldab, et Reisijal ja/või tema poolt nimetatud reisijatel on olemas kehtivad reisimiseks vajalikud dokumendid (pass, viisad, vaktsineerimistõendid jm) nii sihtriigi kui transiitriikide jaoks.
Kahtluste korral peab Reisija pöörduma Välisministeeriumi või Reisikorraldaja poole. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html . Info riiki sisenemise tingimuste kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://reisitargalt.vm.ee/

13. Tellimuste muutmine või tühistamine
13.1. Enne reisi algust võib Reisija lepingust taganeda igal ajal. Reisijal on õigus tagasi saada 90% summast, mille Reisikorraldaja saab tagasi juba tasutud Reisipaketi toimumiseks vajalike teenuste eest (lennu- ja laevapiletid, hotellid, transfeerid jm). Reisija peab arvestama, et paljud Reisiteenuste eest makstud summad on tagastamatud. Ühtlasi muutub (näiteks hotellide puhul) tagasisaadav summa üldjuhul seda väiksemaks, mida lähemal reis on.
13.2. Reispaketi muutmiseks (näiteks reisi kuupäevad või reisijate nimed) tuleb Reisijal maksta juurde lisatasu, mis on võrdne kulutustega, mis tuleb Reisikorraldajal teha Reisipaketi muutmiseks, millele lisandub Reisikorraldaja teenustasu 20 eurot Reisija kohta (v.a alla 2-aastased Reisijad). Reisija peab arvestama, et alati ei pruugi nime või kuupäeva muutmine olla võimalik – see sõltub konkreetse teenuse osutaja kehtestatud tingimustest. Üldjuhul Reisijat (st reisija isikut ja nime) ei ole võimalik muuta. Juhul, kui Reisikorraldaja on nõus ja Reisija nime vahetamine on ka võimalik, siis vastutavad lepingu ülevõtnud isik ja üleandja veel tasumata reisitasu osa ja lepingu ülevõtmisega tekkivate võimalike lisatasude, lõivude ja muude kulude maksmise eest solidaarselt.
13.3. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu ega halvene.
13.4. Ürituste korraldajad (kontserdid, jalgpalliklubid/rahvuslikud jalgpalliliigad, teatrid, autospordisündmused) ja muud turismiteenuse pakkujad (ekskursioonid) võivad teatud juhtudel üritusi ära jätta või muuta toimumisaegu. Sellistel juhtudel Reisikorraldaja ei kompenseeri Reisiteenuste muutmiskulusid ega tagasta Reisipaketi maksumust. Juhul, kui ürituse korraldaja tingimused seda võimaldavad, tagastame ürituse hinna maksumuse Reisijale.
13.5. Reisipaketi ja/või selle osaks oleva lennu tühistamisel loetakse käesolevate Tingimuste alusel Reisija oma lennust tulenevad nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 261/2004 ja Rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) alusel täies ulatuses Reisidiilid OÜ-le loovutatuks. Kui lennuettevõte ja/või teised osapooled (nt kohus, tarbijakaitseamet, arbitraaž jms) nõuavad täiendavaid nõude loovutamist tõendavat informatsiooni, peab Reisija esitama täiendavat informatsiooni mõistliku aja jooksul. Vastasel korral on Reisikorraldajal õigus pöörduda nõude rahuldamiseks Reisija poole.

14. Reisija erisoovid
14.1. Kui Reisijal on erisoove, näiteks kõrvuti toad hotellis, voodieelistused, erimenüü, kõrvuti istekohad lennukis, parem reisijaklass lennukis (pakettides on hinnas economy e. turismiklassi) või lisapagas, siis edastab Reisikorraldaja selle kohta soovi selle teenuse osutajale, kuid ei taga nende täitmist. Erisoovid ei ole käsitletavad reisikirjelduse osana ja nende täitmata jätmine ei ole käsitletav Reisilepingu rikkumisena. Kui Reisija erisoovid eeldavad lisakulusid, siis informeerib Reisikorraldaja sellest Reisijat ning nende eest maksab Reisija. Reisija peab erisoovidest Reisikorraldajale teatama enne Reisilepingu sõlmimist.
14.2. Kui Reisija jätab mõne arvel märgitud Reisiteenustest kasutamata, ei ole tal õigust nõuda Reisiteenuste hinna alandamist või kasutamata teenuse hüvitamist.

15. Kindlustus
15.1. Soovitame ennast alati kaitsta reisikindlustusega. Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kaotuse jm taoliste olukordade puhul ei pruugi hotell ega transpordiettevõte seda kompenseerida. Reisikindlustuse ostmata jätmisel võtab Reisija endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest.

16. Isikuandmed ja privaatsuspoliitika
16.1. Reisikorraldaja lähtub Reisipaketi müümisel ja ostetud teenuse osutamisel Reisikorraldaja privaatsuspoliitikast, millega saab tutvuda SIIT

17. Vastutus
17.1. Reisija ja Reisidiilid OÜ vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Reisikorraldaja vastutab ainult enda tahtlikult või raskest hooletusest tuleneva kahju eest. Muus osas Reisikorraldaja ei vastuta.
17.2. Reisikorraldaja vastutus on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.
17.3. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Nende mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kas Tarbijavaidluste komisjonis või Harju Maakohtus.