Päis

Tingimused

Allolevad Reisipaketi tingimused kehtisid kuni 17.08.2022 (ka).

Reisikorraldaja

Reisidiilid OÜ (Registrikood 12472112)

Reisija

Reisija on Reisikorraldaja poolt organiseeritud reisil osaleja.

Teenuse osutaja

Teenuse osutaja on Reisiteenuse toimimiseks vajalike teenuste (hotell, lennupiletid jm) osutaja, mille Reisikorraldaja broneerib Reisijale antud Reisipaketi raames.

Reisilepingu ese

Reisikorraldaja osutab arve alusel Reisija või tema poolt nimetatud reisijale või reisijatele reisiteenuseid ning Reisija maksab Reisikorraldajale selle eest tasu.

Reisipakett ja Reisiteenus

Reisipakett on Reisikorraldaja poolt pakutav eelnevalt kindlaks määratud reisiteenus.

Reisipakett sisaldab alati:

– lendu Reisija ostetud marsruudil;

– hotellide broneerimist ja reisijate majutamist.

Reisipaketi hinna sisse ei kuulu üldjuhul lennujaama transfeer, viisa, kindlustused, ekskursioonid jm, kui ei ole vastava reisi kirjelduses ja Reisikorraldaja väljastatud arvel teisti öeldud.

Üldised tingimused

Käesolev tingimusi käsitlev dokument kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt Reisilepingut Reisikorraldaja ja Reisija vahel.

Tellimuse eest kogu ulatuses maksmine või osaline maksmine tähendab Reisija-poolset nõustumist Reisikorraldaja poolt vahendavate teenuste müügi/reisitingimustega.

Reisikorraldaja peab Reisija arvel viitama, kus on võimalik reisitingimustega tutvuda.

Reisikorraldajal on õigus Reisilepingust taganeda, kui Reisija ei ole arvel märgitud tähtajaks reisi arve eest tasunud. Samuti on sellisel juhul Reisikorraldajal õigus jätta Reisija poolt ettemaksuna tasutud summa leppetrahvina endale.

Reisipaketi eest tasumine

Reisi eest on tasutud, kui summa on laekunud Reisikorraldaja arvel märgitud arveldusarvele ja Reisileping on sõlmitud. Järelmaksuga ostes (kasutades Reiskorraldaja partneri Koduliising OÜ teenust) loetakse reisi eest tasutuks, kui järelmaksuleping Koduliising OÜ-ga on Reisijal allkirjastatud.

Kogu reisipaketi maksumus tuleb maksta ettemaksuna Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel, kui arvel ei ole märgitud teisiti.

Peale arve laekumist on Reisikorraldaja kohustatud 48 tunni jooksul edastama Reisijale info, mis kinnitab Reisija õigust tellitud teenust saada reisikirjelduses ja arvel kirjeldatud reisi toimimiseks (üldjuhul lennupiletite kinnitused, hotellide broneeringud). Lendude pardakaardid saab reisija peale lennule registeerimist. Lennule on Reisija kohustatud end ise registreerima (check-in), kui Reisikorraldaja ei ole Reisijale edastanud infot, et teeb seda ise.

Kui Reisija on reisi eest tasunud ja selgub, et pakettreisi toimimiseks vajalikud lennud või hotell on arve laekudes välja müüdud või on nende hind olulisel määral tõusnud, on Reisikorraldaja kohustatud pakkuma välja reisijale samaväärse alternatiivi või selle sobimatuse korral Reisijale kogu ettemakstud summa Reisijale tagastama. Reisija kinnitab alternatiivi sobivust või sobimatust Reisikorraldajale emaili teel.

Reisikorraldaja õigused, vastutus ja kohustused

Reisikorraldaja kohustub osutama Reisijale pakettreisi või Reisiteenust vastavalt reisipaketi infos ning arvel kirjeldatule.

Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud ootamatud ja ettenägematud põhjused ehk Force majeure (näiteks streik, rahutused jms), kolmandad isikud või Reisija hooletus.

Reisikorraldaja teatab mõistliku aja jooksul Reisijale olulise Reisiteenuse muutumisest või ärajäämisest. Siia alla ei kuulu vahetult enne lendu (kuni 24h) tehtud lennufirma poolsed viimase hetke muudatused lennugraafikutes.

Reisikorraldaja annab pakettreiside kirjelduse juures infot, kui reisipakett ei sobi liikumispuduega inimestele.

Reisikorraldaja ei vastuta Reisija mahajäämise eest mitme ümberistumisega lennureisil, kui lendude vahelised ümberistumisajad on Reisikorraldaja broneeritud piletitel mõistliku pikkusega. Lennust mahajäämise ja sellest tulenevate Reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab sõltuvalt asjaoludest kas Reisija, lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusandja.

Reisikorraldaja ei vastuta Reisija isiklike asjade säilimise, muutuste eest transpordiettevõtete (sh lennuettevõtte) ajakavades, ootamatute remonttööde eest hotellis, hooajaliste hotelli teenuste (näiteks bassein) mitte kättesaadavuse  ja muudes säärastes küsimustes, kuid aitab võimaluste piires tekkinud probleeme lahendada. Kui Reisijal on osutatavale teenusele etteheiteid ja/või see ei vasta reisidokumentides fikseeritud tasemele, palume pöörduda esmajärjekorras otse Teenuse osutaja poole sihtkohas. Reisikorraldaja proovib samuti olla abiks probleemi lahendamisel. Reisija on kohustatud hüvitama Reisikorraldajale lisakulutused, mida on Reisikorraldaja täiendavalt Reisija palvel tema abistamiseks teinud.

Kui reisil ilmnevatele probleemidele kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul reisi lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teadasaamisest. Kui Reisija tähtajaks pretensiooni ei esita, loetakse seda aegunuks. Pretensioonile tuleb lisada tõendid lepingurikkumiste kohta ning lisakulutusi ja võimalikke kahjusid tõendavad dokumendid. Pretensioonid tuleb esitada mailiaadressile info@reisidiilid.ee

Reisikorraldaja vastutus Reisijale või Reisija poolt nimetatud reisijatele põhjustatud kahju eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.

Reisija õigused, vastutus ja kohustused

Reisijal on õigus saada Reisikorraldajalt Reisilepingule ja reisi kirjeldusele vastavat reisiteenust.

Kui Reisija ei ilmu lennule, kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud. Selliselt tühistatud lendude eest raha ei tagastata.

Reisija on kohustatud ise tasuma riigis kohaldatavad kohalikud maksud (linnamaks, turismimaks, riiki sisenemise maks jm taolised), mida tuleb ja saab tasuda reisi vältel. Reisikorraldaja viitab lisanduvatele vältimatutele maksudele, mis ei puuduta riiki sisenemist, vastava paketi kirjelduse juures.

Reisijal on kohustus kontrollida üle reisi väljasõidu aega 24 tundi enne reisi algust ning olema lennujaamas piisava varuga enne lennu väljumist (soovitatavalt 2h enne lendu).

Kui Reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja Reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on Reisija kohustatud need hüvitama.

Reisija on kohustatud ise tasuma kõigi reisi vältelt tehtud lisateenuste eest, mis ei ole pakettreisi osa (sh lennufirmale pagasi lisakilod või lisapagasid, täiendavad söögikorrad hotellis, minibaari kasutamine hotellis jne)

Dokumentide õigsus

Reisidokument on pilet, voucher või muu dokument nii paber- kui elektroonilisel kandjal, mis kinnitab Reisija õigust tellitud teenust saada ning on mõeldud Teenuse osutajale esitamiseks. Reisija on kohustatud need reisiks välja printima ja kaasa võtma. Reisija on kohustatud Reisikorraldajaga ühendust võtma ja Reisikorraldajat teavitama, kui tema elektronposti ei ole kohale jõudnud reisiks vajalikud reisidokumendid.

Reisija kontrollib reisidokumentide kättesaamisel esimesel võimalusel, kas kõik reisimiseks vajalikud ja Reisikorraldaja poolt paketis lubatud dokumendid on olemas ning kas kõigis neis on õiged andmed. Reisikorraldaja ei vastuta, kui reisija on edastanud reispaketti tellides reisikorraldajale vigased või valed andmed ja selle tõttu ilmneb reisiteenuse saamisel tõrkeid. Kõikidest puudustest tuleb Reisikorraldajale viivitamatult teatada. Reisija vastutab reisi broneerides, et tema dokumendid (pass, viisa jms) vastaksid sihtriiki sisenemiseks vajalikele nõuetele.

Kui Reisidokumendil on mistahes puudus, mis on tinginud Reisija tegevus või tegevusetus, siis rahuldatakse Reisija soovitud muudatus ostuvõimaluste piires. Kõik muudatustega kaasnevad kulud tasub Reisija. Reisikorraldaja eeldab, et Reisijal ja/või tema poolt nimetatud reisijatel on olemas kehtivad reisimiseks vajalikud dokumendid (pass, viisad, vaktsineerimistõendid jm) nii sihtriigi kui transiitriikide jaoks.

Kahtluste korral  peab Reisija pöörduma Välisministeeriumi või Reisikorraldaja poole. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html . Info riiki sisenemise tingimuste kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt: http://vm.ee/et/riigid/reisiinfo

Tellimuste muutmine või tühistamine

Enne reisi algust võib Reisija lepingust taganeda igal ajal. Reisijal on õigus tagasi saada 90% summast, mille Reisikorraldaja saab tagasi juba tasutud Reisipaketi toimumiseks vajalike teenuste eest (lennu- ja laevapiletid, hotellid, transfeerid jm). Reisija peab arvestama, et paljud reisiteenuste eest makstud summad on tagastamatud. Ühtlasi muutub (näiteks hotellide puhul) tagasisaadav summa üldjuhul seda väiksemaks, mida lähemal reis on.

Reispaketi muutmiseks (näiteks reisi kuupäevad või reisijate nimed) tuleb Reisijal maksta juurde lisatasu, mis on võrdne kulutustega, mis tuleb Reisikorraldajal teha Reisipaketi muutmiseks. Reisija peab arvestama, et alati ei pruugi nime või kuupäeva muutmine olla võimalik – see sõltub Teenuse osutaja kehtestatud tingimustest.

Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu ega halvene.

Tellija erisoovid

Kui Tellijal on erisoove, näiteks kõrvuti toad hotellis, voodieelistused, erimenüü, kõrvuti isted lennukis, parem reisijaklass lennukis (pakettides pakume economy e. turismiklassi) või lisapagas, siis edastab Reisikorraldaja selle kohta soovi Teenuse osutajale, kuid ei taga nende täitmist. Erisoovid ei ole käsitletavad reisikirjelduse osana ja nende täitmata jätmine ei ole käsitletav Reisilepingu rikkumisena. Kui Reisija erisoovid eeldavad lisakulusid, siis informeerib Reisikorraldaja sellest Reisijat ning nende eest maksab Reisija.

Kui Reisija jätab mõne arvel märgitud reisiteenustest kasutamata, ei ole tal õigust nõuda reisiteenuste hinna alandamist või kasutamata teenuse hüvitamist.

Kindlustus

Soovitame ennast alati kaitsta reisikindlustusega. Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kaotuse ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei pruugi hotell ega transpordiettevõte seda kompenseerida. Reisikindlustuse ostmata jätmisel, võtab Reisija endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest.

Isikuandmed ja privaatsuspoliitika

Reisikorraldaja lähtub Reisipaketi müümisel ja ostetud teenuse osutamisel Reisikorraldaja privaatsuspoliitikast, millega saab tutvuda SIIT

Vastutus

Reisija ja Reisidiilid OÜ vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Nende mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kas Tarbijavaidluste komisjonis või Harju Maakohtus.