Lennupiletite broneerimise tingimused ja reeglid

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse lennupiletite müügil eraldi reisiteenusena. Reisidiilide keskkonnast (www.reisidiilid.ee/lennupiletid ) piletite ostmine tähendab käesolevate tingimuste aktsepteerimist kliendi poolt.

 1. Mõisted

1.1. Agent – Reisidiilid OÜ (Registrikood: 12472112). Agent on Teenusepakkuja poolt osutatavate Reisiteenuste volitatud müügiagent ehk vahendaja. Agent ei ole Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud Reisiteenuse osutamise lepingu pooleks.

1.2. Reisiteenus – mistahes reisimisega seonduv Teenusepakkuja teenus, mille Agent kättesaadavaks teeb aadressi www.reisidiilid.ee/lennupiletid

1.3. Reisiteenuse osutamise leping – Teenusepakkuja ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mille kohaselt kohustub Teenusepakkuja osutama vastavas lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras Kliendi poolt määratud Reisija(te)le Reisiteenust ja Klient kohustub tasuma selle eest Teenusepakkujale viimase poolt kindlaksmääratud tasu ehk Reisiteenuse hinna koos võimalike lisatasudega.

1.4. Vedaja – reisijaveoteenust osutav ettevõte, kellega Klient avaldab soovi sõlmida ja/või sõlmib Reisiteenuse osutamise lepingu.

1.5. Teenusepakkuja – Vedaja.

1.6. Müügikeskkond – Agendi poolt veebiaadressil www.reisidiilid.ee/lennupiletid kättesaadavaks tehtav broneerimissüsteem, mis kajastab reaalajas Teenusepakkujate poolt osutatavaid Reisiteenuseid.

1.7. Klient – Füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Müügikeskkonda ja/või väljendab muul viisil huvi sõlmida või sõlmib Agendi vahendusel Teenusepakkujaga Reisiteenuse osutamise lepingu.

1.8. Reisija – Füüsiline isik, kes kasutab Reisiteenuse osutamise lepingu alusel konkreetse Teenusepakkuja Reisiteenust. Klient ja Reisija võivad olla ka ühes isikus.

1.9. Broneering – Kliendi poolt Teenusepakkujale esitatud Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimise ettepaneku registreerimine Teenusepakkuja juures. Reisijaveo broneering ja/või muud Reisiteenuse broneeringud võivad sisalduda ühes Broneeringus. Broneeringust ei teki Kliendile ega Teenusepakkujale siduvaid kohustusi.

1.10. Tellimuskinnitus – Agendi või Teenusepakkuja poolt väljastatud dokument (elektrooniline või paberkandjal), mis kinnitab Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimist Kliendi ja Teenusepakkuja vahel. Tellimuskinnituseks ei ole müügieelne arve, ülevaade reisikavast, Broneeringust vms.

1.11. Lennupilet – konkreetne Tellimuskinnitus, mis tõendab Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimist lennufirmast Vedaja ja Kliendi vahel.

1.12. Teenustasu – Kliendi poolt Agendile Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimise, muutmise, tühistamise, lõpetamise või muu vahendamise ja asjaajamise eest maksmisele kuuluv tasu, mis kajastub Müügikeskkonnas Teenustasude hinnakirjas. Reisiteenuste vahendamisele Agendi kontoris võib kehtida erinev Teenustasude hinnakiri. Broneeringu või Reisiteenuse osutamise lepingu muutmine, tühistamine, lõpetamine, Reisiteenuse osaline/täielik kasutamata jätmine ei ole aluseks Teenustasu tagastamisele.

1.13. Isikuandmed – igasugune info, mis on Agendile Müügikeskkonna kaudu ja/või Reisiteenuse vahendamise käigus tuvastatud või tuvastatava füüsilisest isikust Kliendi ja/või Reisija kohta teatavaks saanud, sealhulgas isiku ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed, võimalikku süvendatud tähelepanu nõudvad asjaolud, isikut tõendava dokumendi, maksevahendi ja tehingute andmed, võimaliku maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa jms. Andmeid Müügikeskkonda sisestades või muul viisil Agendi poole pöördudes annab Klient nõusoleku nii enda kui ka teiste kaasreisijate Isikuandmete ja muude Reisiteenuse osutamiseks vajalike andmete töötlemiseks Agendi Privaatsuspoliitika (Isikuandmete töötlemise peatükis) sätestatud eesmärgil ja tingimustel.

 1. Müügikeskkond ja selle kasutamise üldpõhimõtted

3.1. Müügikeskkonna kasutamine toimub täielikult Kliendi omal vastutusel. Agent ei võta vastutust otsese ega kaudse kahju eest, mis võib tekkida seoses Müügikeskkonna, selles olevate linkide või sellega seotud rakenduste kasutamisega.

3.2. Müügikeskkonna kaudu jagatav informatsioon, sh Reisiteenusega seonduvad andmed, tingimused, hind ja kohtade saadavus, on pidevas muutumises – see sõltub Reisiteenuse nõudlusest ja muudest asjaoludest.

3.3. Agent teeb kõik endast sõltuva, et Müügikeskkonnas esitatud informatsioon oleks tõene ja puudusteta, kuid olles vaid Reisiteenuse vahendaja, ei taga ega kinnita Agent Müügikeskkonnas esitatud teabe täpsust, veatust, ajakohasust ega täielikkust – selle eest vastutab Teenusepakkuja. Samuti ei vastuta Agent Reisiteenuse kvaliteedi, lepingueelsele teabele vastavuse ega muude Teenusepakkuja müügilubadusete eest, kuid Kliendil on õigus esitada oma pretensioonid Teenusepakkujale läbi Agendi, kes edastab pretensioonid Teenusepakkujale ning teeb endast sõltuva pretensioonide lahendamiseks.

3.4. Müügikeskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Alaealise või muu piiratud teovõimega isiku poolt teostatud tehingu tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või muud maksevahendit kasutades on konkreetse Reisiteenuse eest tasutud.

3.5. Klient on kohustatud kasutama Müügikeskkonda vastavalt käesolevatele tingimustele ning Müügikeskkonnas antud abijuhendile ja muudele kasutusjuhistele. Müügikeskkonna erinevates etappides on toodud lingid, mille kaudu saab Klient tutvuda Teenusepakkuja eritingimustega ja üksikasjaliku informatsiooniga konkreetse Reisiteenuse kohta. Enne Reisiteenuse broneerimist näidatakse Müügikeskkonnas kõiki Kliendi poolt sisestatud andmeid sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks. Klient kohustub hoolikalt kontrollima tema poolt antava korralduse andmeid ja vastutama edastatud korraldustes esitatud andmete õigsuse eest, kandes siinkohal temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot.

3.6. Klient on kohustatud Müügikeskkonda kasutades:

3.6.1. tagama kogu tema poolt esitatud informatsiooni õigsuse;

3.6.2. mitte vormistama topeltbroneeringuid;

3.6.3. mitte kasutama Müügikeskkonda ebaõigete ega spekulatiivsete toimingute või pettuste läbiviimiseks;

3.6.4. mitte edastama Müügikeskkonna kaudu ebaseaduslikku ega muul viisil keelatud informatsiooni;

3.6.5. mitte saatma Müügikeskkonna kaudu andmefaile, mis sisaldavad viirusi või muid faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Müügikeskkonna normaalset kasutamist ja/või segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad arvutite normaalset funktsioneerimist;

3.6.6. mitte muutma, kopeerima, müüma, reprodutseerima või muul keelatud viisil kasutama Müügikeskkonda ega selle sisu.

3.7. Klient kohustub viivitamatult teavitama Agenti Müügikeskkonna kasutamist takistavatest häiretest ja vigadest.

3.8. Agendil on igal ajal õigus etteteatamata lõpetada Müügikeskkonnale ligipääsu võimaldamine.

 1. Broneering ja Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimine

4.1. Kliendi poolt Agendi vahendusel, sh Müügikeskkonda kasutades, tehtud mistahes Teenusepakkuja Reisiteenuse Broneeringut koos Reisteenuse müügihinna tasumisega käsitletakse Kliendi ettepanekuna osta Teenusepakkuja ja Agendi poolt esitletud tingimustel konkreetse Teenusepakkuja Reisiteenus. Broneeringust ei teki Kliendile ega Teenusepakkujale siduvaid kohustusi.

4.2. Klient peab enne Broneeringu kinnitamist kontrollima reisikava, hindade, kuupäevade ja teiste oluliste andmete õigsust ning tutvuma kõikide reisitingimuste ja hinnareeglitega. Reisitingimused reguleerivad maksetingimusi, vastutust, annulleerimisi, muutmisi, hüvitiste maksmist jms. Broneeringut sooritades peab Klient arvestama, et Broneeringu väljaostuvõimalused, tingimused ja hinnad võivad etteteatamata muutuda ja Teenusepakkuja võib Broneeringu tühistada kuni Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimiseni.

4.3. Juhul, kui Teenusepakkuja annab Kliendi ettepanekule nõustumuse, saadab Teenusepakkuja või Agent sellekohase Tellimuskinnituse (Lennupileti, vms) Kliendi poolt esitatud elektronpostiaadressile. Tellimuskinnituse väljastamise hetkest loetakse Reisiteenuse osutamise leping Kliendi ja Teenusepakkuja vahel vastava Reisiteenuse osas sõlmituks. Agent ega Teenusepakkuja ei väljasta Tellimuskinnitust enne Reisiteenuse eest kogu ulatuses tasumist (kokkulepitud arvelduskontole laekumist), väljaarvatud juhul, kui Agendi ja/või Teenusepakkuja ning Kliendi vahel on vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepitud kokku teisiti.

4.4. Tellimuskinnituse kättesaamisel peab Klient viivitamatult kontrollima selle vastavust tellitud Reisiteenuse Broneeringule ja sisestatud andmetele, pöörates erilist tähelepanu Kliendi ees- ja perekonnanime, reisikava ja kuupäevade korrektsusele. Tähtis on kontrollida, et Broneeringus esitatud ja Tellimuskinnitusel toodud Kliendi nimi ühtiks täielikult Kliendi reisidokumendis toodud nimega. Klient kohustub saadud Tellimuskinnituse printima ja Teenusepakkuja nõudmise korral esitlema enne konkreetse Reisiteenuse kasutamist.

4.5. Kui Kliendile väljastatud Broneeringu ülevaatel või Tellimuskinnitusel on mistahes puudus, mille on põhjustanud Kliendi poolt valesti sisestatud andmed, rahuldatakse Kliendi poolt soovitud muudatusavaldused olemasolevate võimaluste piires (teatud juhul ei ole see võimalik) ja tingimusel, et muudatusega kaasnevad kulud ja kõik lisa- ning teenustasud maksab Klient. Agent kõrvaldab Tellimuskinnituse väljastamisel Agendi poolt põhjustatud tehnilised puudused.

4.6. Juhul, kui Teenusepakkuja ei anna nõustumust Kliendi ettepanekule, sh juhul, kui Reisiteenuse müügihinda ei ole tasutud, Klient ei ole Broneeringu teostamisel järginud Müügikeskkonnas esitletud juhiseid, Broneeringu järelkontrolli käigus selgub, et Broneeringu teostamisel on esinenud viga, jääb Reisiteenuse osutamise leping sõlmimata ja Tellimuskinnitus väljastamata. Sel juhul võtab Agent Kliendiga ühendust, et selgitada võimaliku uue Broneeringu teostamise asjaolusid või leppida kokku Kliendi poolt makstud Reisiteenuse hinna tagastamises. Teenusepakkuja poolsel Broneeringu ühepoolsel muutmisel või annulleerimisel ja/või Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimata jätmisel ei teki Teenusepakkujal ega Agendil Kliendi ees muid kohustusi, kui ainult Reisiteenuse hinna (väljaarvatud Teenustasu) tagastamise kohustus.

4.7. Juhul, kui Klient ei ole saanud Tellimuskinnitust või Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisest keeldumise infot mõistliku aja jooksul pärast Broneeringule vastava makse teostamist, peab Klient sellest koheselt Agenti informeerima. Juhul, kui Klient ei ole Tellimuskinnitust selle aja jooksul kätte saanud, peab ta sellest Agenti koheselt informeerima.

4.8. Lennubroneeringut säilitatakse Müügikeskkonnas aktiivsena üldjuhul neliteist (14) päeva, kuid Klient on kohustatud arvestama, et lennubroneeringu väljaostmise tähtajad erinevad sõltuvalt Teenusepakkujast ja viimase poolt kehtestatud reeglitest.Tähtajaks väljaostmata Broneering tühistatakse Teenusepakkuja poolt etteteatamata. Kui Broneeringu väljaostmise tähtaeg on möödunud ja Klient siiski soovib konkreetset Reisiteenust osta, siis tuleb sooritada uus Broneering selle hetke ostmisvõimaluste järgi.

4.9. Broneeringu ja Reisiteenusega seonduvat informatsiooni saadavad Agent ja Teenusepakkuja Kliendile elektronposti teel. Klient on kohustatud sisestama Müügikeskkonda oma kontaktaadressina sellise elektronpostiaadressi, mida ta igapäevaselt kasutab.

 1. Reisiteenuse müügihinna ja muude lisatasude maksmine

5.1. Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimise ühe eeldusena on nõutav, et Klient oleks kogu ulatuses tasunud Reisiteenuse müügihinna, sh Teenustasu. Samas jääb Klient vastutavaks Reisiteenuse müügihinna tasumise eest ka juhul, kui talle on Tellimuskinnitus väljastatud enne Reisiteenuse müügihinna kogu ulatuses tasumist.

5.2. Kõik konkreetse Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisega seonduvalt tasumisele kuuluvad tasud kuvatakse Müügikeskkonnas enne vastava Broneeringu Kliendipoolset kinnitamist.

5.3. Abistav info, mil viisil toimub konkreetse Reisiteenuse müügihinna ja muude teadaolevate lisatasude maksmine, kuvatakse Müügikeskkonnas vastava makse teostamise hetkel ka selgitavalt. Makse teostamisel kohustub Klient järgima kõiki Agendi juhiseid, sh Müügikeskkonna kirjalikku abijuhendit.

5.4. Klient tasub Reisiteenuse müügihinna Teenusepakkujale üldjuhul Agendi vahendusel, läbi pangaülekande või krediitkaardimakse teostamise. Sõltuvalt konkreetsest Teenusepakkujast võib Kliendil olla võimalus, aga ka kohustus (nt teatud odavlennufirmade nõue), valida makseviisina krediitkaardimakse teostamine ja tasuda seeläbi teatud juhul otse Teenusepakkujale.

5.5. Kliendi poolt tasumisele kuuluva Teenustasu nimetus ja suurus on sätestatud Agendi Teenustasude hinnakirjas. Agendil on õigus jätta Teenustasule vastav summa Teenusepakkujale edastamata. Krediitkaardimakse korral on Agendil õigus debiteerida Kliendi krediitkaarti oma Teenustasule vastavas summas. Broneeringu või Reisiteenuse osutamise lepingu muutmine, tühistamine, lõpetamine, Reisiteenuse osaline või täielik kasutamata jätmine ei ole aluseks Teenustasu tagastamisele.

5.6. Juhul, kui mingil põhjusel ei olnud Reisiteenuse müügihinna sisse arvestatud kohalikku maksu (üldjuhul Müügikeskkond teavitab sellest) või Kliendi poolt on täitmata mõni muu oluline rahaline kohustus, kohustub Klient Teenusepakkuja poolt määratud tähtajaks vastava rahalise kohustuse täitma.

5.7. Üldjuhul kajastuvad Reistiteenuse osutamise lepinguga kaasnevad erinevate teenuste liigid ja muud võimalikud hüved vastaval Tellimuskinnitusel. Samas võib Kliendil/Reisijal olla võimalus tellida Teenuseosutajalt täiendavaid lisateenuseid. Reisiteenusega seonduvate lisateenuste eest (nt toitlustus, lennuki istekoha reserveerimine, sideteenused, turvakapi rent, energia- või turismimaksud vms) kohustub Klient/Reisija tasuma otse Teenusepakkujale.

 1. Reisiteenuse osutamise lepingu muutmine ja tühistamine Kliendi algatusel

6.1. Reisiteenuse osutamise lepingu muutmise ja tühistamise tingimused sõltuvad konkreetsest Reisiteenusest, Teenusepakkujast, Broneeringu tegemise ajast, Reisiteenuse hinnaklassist jm. Klient kohustub tutvuma konkreetse Reisiteenuse osas kehtivate lepingu muutmise ja tühistamise tingimustega enne Broneeringu lõplikku kinnitamist. Kliendi soovil selgitab talle tingimusi, hinnareegleid ja muid asjaolusid Agent.

6.2. Kliendil on õigus Lennupiletit omal soovil igal ajal etteteatamata muuta või tühistada, kui tal on konkreetne muutmist ja tühistamist võimaldav Lennupilet, eeldusel, et Klient maksab kõik kokkulepitud lisa- ja teenustasud. Soodsa hinnaga ostetud Lennupiletitel tavapäraselt muutmis- ja tühistamisvõimalused puuduvad. Erinevalt äriklassist, pole turistiklassi Lennupilet reeglina muudetav ega tühistatav ning makstud Lennupileti hinda ei tagastata. Küll aga on Kliendil üldjuhul kasutamata Lennupiletite puhul võimalik tagasi saada lennujaamamaksud. Reisija nime muutmine Lennupiletil on üldjuhul keelatud või lubatud ainult lisatasu eest. Teenusepakkuja võib hindasid ja reegleid etteteatamata muuta. Vastava lepingu muutmise või tühistamise soovi peab Klient saatma Agendi elektronpostiaadressile.

6.3. Reisiteenuse osutamise lepingu muutmise ja/või tühistamise korral kohustub Klient muuhulgas tasuma Agendile hinnakirjajärgset Teenustasu. Teenustasude suurused on  järgmised:

Pileti muutmise tasu 35 EUR

Pileti tagastamise tasu  25 EUR

Lisateenuste broneerimine 10 EUR (näiteks istekohad, lisapagas jms)

Teenustasudele lisanduvad lennufirma trahvid ja teenustasud.

 1. Reisidokumendid, tervisenõuded ja reisikindlustus

7.1. Reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Agent ja Teenusepakkujad eeldavad, et kõikidel Reisijatel, ka lastel, on olemas nõuetekohased reisidokumendid (sh viisa, pass, isikutunnistus, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Eri riikide kodanike puhul võivad kehtida reisidokumentidele erinevad nõuded ning vastavad nõuded võivad igal ajal etteteatamata muutuda.

7.2. Reisijal on kohustus uurida reisidokumentide ja välisriiki sisenemise tingimustega seonduvat infot siht- ja transiitriikide saatkondadest, välisministeeriumist, kodakondsus- ja migratsiooniametist vms. Samuti on oluline järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust konkreetses siht- ja transiitriikides nõutud tingimustele. Eesti kodanikud saavad täpsemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriiki sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt www.vm.ee.

7.3. Enne konkreetse Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimist kohustub Reisija muuhulgas tutvuma siht- ja transiitriikide tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel tuleb riiki sisenemiseks nõutava vaktsineerimiskuuriga alustada juba varakult. Eesti kodanikud leiavad informatsiooni nakkushaiguste, riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovituste kohta näiteks veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Muude riikide kodanikele võivad kehtida erinevad nõuded.

7.4. Teenuseosutaja ega Agent ei vastuta, kui Reisiteenuse osutamise leping jääb osaliselt või kogu ulatuses täitmata Reisija reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu.

7.5. Iga riigi ainupädevuses on otsustada Reisija lubamine või mittelubamine riiki, seda ka siis, kui Reisijal on kõik nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks.

7.6. Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimine ei taga Kliendile/Reisijale automaatselt reisikindlustuse olemaslolu. Ostetud Reisiteenuse juurde soovitab Agent sõlmida kogu reisi perioodiks eraldi reisikindlustuse lepingu. Sõltuvalt konkreetse reisikindlustuse lepingu tingimustest võib see tagada abi ja operatiivse hüvitamise näiteks reisi tõrke, katkemise, ärajäämise, pagasi kadumise, Reisija tervisehäirete, õnnetusjuhtumi vms korral.

7.7. Agent ei võta vastutust passide, viisade, vaktsineerimisnõuete, reisikindlustuse jms reisimist puudutava üldise informatsioon osas, mida ta esitleb oma kontoris, Müügikeskkonnas või muul viisil. Vastav informatsioon täidab eelkõige üldist teavitamisvajadust ning võib mistahes ajahetkel ja Agendist sõltumata muutuda. Klient/Reisija kohustub iseseisvalt kontrollima sellise informatsiooni ajakohasust ning kannab kehtestatud nõuetest arusaamise ja nende järgimise riisikot. Agent võib Kliendi palvel täpsustada reisidokumentide, vaktsineerimise ja tollireeglite kohta kehtivaid nõudeid, kuid Agent ei võta vastutust nende nõuete kehtivuse ega ulatuse osas.

 1. Lendamine riikidesse, kus nõutakse täiendavaid isikuandmeid

8.1. Mõnede riikide (nt Ameerika Ühendriigid, Kanada, Austraalia) ametivõimud võivad nõuda igalt riiki saabuvalt isikult lisaks ees- ja perekonnanimele ka järgmisi Isikuandmeid: sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, passi number ja kehtivusaeg vms.

8.2. Eelnimetatud sihtriikidesse reisival Kliendil/Reisijal on kohustus edastada palutud andmed Agendile, kes omakorda edastab andmed Teenusepakkujale ja vastava riigi ametivõimudele. Nõuetekohaste ja korrektsete andmete Agendile edastamise eest vastutab Klient/Reisija. Teatud juhul saab Klient/Reisija edastada täiendavaid Isikuandmeid ka iseseisvalt, kasutades konkreetse Teenusepakkuja kodulehel olevat Broneeringute haldamise linki.

8.3. Nimetatud Isikuandmed tuleb vajaduse korral esitada Agendile vähemalt 96 tundi enne väljalendu. Kui väljalennuni on vähem kui 96 tundi, tuleb need esitada kohe peale Broneeringu tegemist.

8.4. Kui sõltuvalt sihtkohast või Teenusepakkuja reeglitest on vajadus täiendavate Isikuandmete kohta, siis Agent teavitab sellest Klienti.

8.5. Broneeringuinfot säilitatakse vastava riigi ametivõimude poolt vähemalt 3,5 aastat ning seda võidakse jagada konkreetse riigi teistele ametiasutustele.

8.6. Agent lähtub Isikuandmete töötlemisel muuhulgas Privaatsuspoliitika regulatsioonist.

 1. Lennule registreerimine

9.1. Kui konkreetses Reisiteenuse osutamise lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis on lennu alguspunktiks Reisiteenuse osutamise lepingus sätestatud esimese lennujaama väljuvate reiside osakonnas asuv Teenusepakkuja check-in kassa.

9.2. Reisijal on kohustus õigeaegselt ilmuda lennu alguspunkti, ennast lennule registreerida (sooritada check-in)  juhul, kui seda ei tee tema eest Agent ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate). Kui Reisija ei ilmu õigeaegselt alguspunkti võib Teenusepakkuja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele Reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud. Hilinenud Reisijat lennule ei lubata.

9.3. Mõned Teenusepakkuja on teinud lennule registreerimise tasuliseks ja võimaldavad tasuta lennule registreerimist vaid interneti kaudu. Reisija on kohustatud ise välja selgitama, kas lennule registeerimine on lennujaamas tasuta või tasuline. Agent ei vastuta selle eest, kui Reisija peab teadmatusest maksma lennule registreerimise eest lisatasu.

9.4. Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja Teenusepakkujast tavaliselt 45-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades konkreetses lennujaamas järjekordadele kuluvat aega peab Reisija tulema lennu alguspunkti vähemalt kaks (2) tundi enne Lennupiletil märgitud lennu väljumist. Seda aega võidakse vähendada, kui Reisija registreerub lennule internetis ja/või kasutab kallimat teenindusklassi.

9.5. Teenusepakkujal on õigus koguda lennujaamas lisamakse soovitud istekoha, kiirema registreerimise, pardalelubamise või pagasi eest. Lisamaksete suuruse määrab Teenusepakkuja.

 1. Lennureisija pagas

10.1. Kui Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisel ei ole sätestatud teisiti, on Reisijal õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus lennu ajaks registreeritavat pagasit ja lisaks käsipagasit. Juhul, kui enne Broneeringu kinnitamist puudub Kliendil selge ülevaade lubatud pagasi ühikute arvust, kaalust ja mõõtudest, kohustub Klient vastavate asjaolude kindlakstegemiseks pöörduma Agendi või Teenusepakkuja poole.

10.2. Lubatud pagasi ühikute arv, kaal ja mõõdud sõltuvad eelkõige teenindusklassist, marsruudist ja Teenusepakkujast. Tavapäraselt kehtib ühikupõhine piirmäär ja tasuta on lubatud lisaks käsipagasile kaasa võtta 1-2 ühikut registreeritavat pagasit. Registreeritava pagasi ühe ühiku kaalu piirmääraks Reisija kohta on üldjuhul 15-23 kg. Tavapäraselt on turistiklassis lubatud 1 ühik pagasit, premium või äriklassis 2 ühikut. Teenusepakkuja boonuskaartide omanikele võivad kehtida suuremad lubatud pagasi määrad. Lastele ja sülelastele on kehtestatud väiksemad piirmäärad.

10.3. Erimõõtmelisele pagasile (nt spordivarustus) on kehtestatud erinõuded ja tavapäraselt ei arvestata seda pagasi lubatud piirmäära sisse. Erimõõtmelist pagasit transporditakse lisatasu eest. Erimõõtmelise pagasi korral tuleb kindlasti võtta ühendust Agendiga, kes eelnevalt kinnitab eripagasi transporditingimused Teenusepakkujaga.

10.4. Ümberistumistega lennu puhul on pagas üldjuhul, kuid mitte alati, võimalik registreerida kuni lõppsihtkohani. Seetõttu soovitame varuda ümberistumisteks piisavalt aega, et oleks võimalik vajadusel pagas välja võtta ja uuesti järgmisele Teenusepakkujale registreerimiseks üle anda. Lõppsihtkohta registreeritud pagasi kättesaamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik, selle eest võib Teenusepakkuja nõuda omal äranägemisel lisatasu.

10.5. Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) tuleb pakkida käsipagasisse. Oluline on järgida, et käsipagas ei sisaldaks keelatud esemeid, näiteks vedelikku üle kehtestatud normpiiri, tuleohtlikke aineid, terariistasid jms. Keelatud esemete loetelu on üldjuhul välja toodud lennujaamas ning lennujaamade ja Teenusepakkujate kodulehekülgedel. Käsipagas peab olema väikesemõõtmeline ja vastama Teenusepakkuja poolt kehtestatud mõõtmetele, mida on Kliendil võimalik enne konkreetse Reisiteenuse osas Broneeringu kinnitamist üle täpsustada, pöördudes Agendi või Teenusepakkuja poole. Käsipagas peab mahtuma lennukis olevasse pagasilaekasse või esiistme alla.

10.6. Teenusepakkuja vastutab temale üle antud registreeritud pagasi säilimise eest kehtestatud rahvusvahelisi piirmäärasid arvestades. Klient peab säilitama pagasi üleandmisel saadud pagasitšeki. Võimalik pretensioon tuleb esitada koos pagasitšekiga vastava Teenusepakkuja klienditeenindusele.

 1. Ümberistumisega Lennupilet

11.1. Reisijale on kõige turvalisem osta erinevate lendude jaoks üks Reisi osutamise leping (Lennupilet), mitte kasutada eraldi Lennupileteid. Teenusepakkuja vastutab Reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe Reisi osutamise lepingu (Lennupileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud Reisija jätkulennust mahajäämise korral on Teenusepakkujal sellisel juhul kohustus pakkuda samal Lennupiletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi (võivad olla muud transpordiliigid) või Lennupileti hinna tagastamist. Eraldi Lennupiletite puhul Teenusepakkujal vastav kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta Teenusepakkuja jätkuühenduse eest, mis on eraldi Lennupiletil.

11.2. Kui kõigi jätkulendude osas ei ole võimalik mingil põhjusel ühtset Reisiteenuse osutamise lepingut sõlmida, siis on soovitav planeerida erinevate lendude vahelised ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi, viivitusi ja järjekordasid, tuleks lendude vahele jätta minimaalselt 3-4 tundi.

11.3. Teenusepakkujad võimaldavad müüa ümberistumistega Lennupileteid, kui on täidetud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad. Samas kohustub Klient alati tähelepanu pöörama olukorrale, mille puhul minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid võib olla riskantne. Teenusepakkuja vastutus ei laiene juhtudele, kui lend toimub plaanikohaselt, kuid Reisija jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja ning järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine Reisija enda vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahele. Kui Reisijal tuleb transiitlennujaamas välja võtta pagas ja registreerida see uuesti, siis minimaalsest ümberistumisajast kindlasti ei jätku.

11.4. Kui Klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele ühe Lennupileti ja Reisija ei jõua õigeaegselt jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, siis puudub Teenusepakkujal kohustus Reisiteenuse osutamise lepingut täita, sh Reisijat muule jätkulennule lubada, ja makstud raha üldjuhul ei tagastata. Sellisel juhul tuleb Reisijal reisi jätkamiseks või tagasipöördumiseks uus Lennupilet osta. Samas ei pruugi reisi katkestamine transiitlinnas olla Reisiteenuse osutamise lepingu kohaselt lubatud ja sellisel puhul ei pruugi Klient kätte saada oma pagasit ning Teenusepakkujal on vajadusel õigus nõuda lisatasu.

11.5. Kui Klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi Lennupiletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut Reisiteenuse osutamise lepingut ning järgmisele lennule jõudmisel tuleb muuhulgas järgida nõutud lennujaama jõudmise aega (minimaalselt 2 tundi varem).

11.6. Kui Klient on ostnud üksteisele järgnevatele lendudele eraldi Lennupiletid ja Reisija ei jõua õigeaegselt jätkulennule registreerimisele oma tegevuse või tegevusetuse tõttu, siis lasub kogu vastutus edasise reisi toimumise eest Reisijal. Sellisel juhul tuleb Reisijal osta reisi jätkamiseks või tagasipöördumiseks uus Lennupilet.

11.7. Lennupiletil toodud lendusid peab kasutama vastavalt Lennupiletil toodud järjekorrale ja ainult selle Reisija poolt, kelle nimi on Lennupiletile kirjutatud. Teenusepakkujal on õigus tühistada edasised lennud või kogu Reisiteenuse osutamise leping, kui Reisija jätab ühe lennu kasutamata.

11.8. Kui Müügikeskkonnad broneeritud lennugraafik ei koosne jätkulendudest, tuleb igat lendu tuleb käsitleda eraldiseisva lennuna. See tähendab, et Teenusepakkuja ega Agent ei vastuta, kui lennugraafikute muudatuste, lendude tühistamiste või lendude hilinemiste tõttu tekib lennugraafikus tõrkeid ja Klient  ei jõua mõnele lendudest. Samuti tuleb mitte jätkulendude puhul äraantav pagas tuleb lendude vahel välja võtta ja seejärel uuesti ära anda. Pagasit ei ole võimalik saata ümberistumiste korral lennu lõpp-punkti. Reisija peab veenduma, et lendude vahel oleks piisavalt aega eelpoolnimetatud pagasitoiminguteks.

 1. Lennu hilinemine ja tühistamine ning lennureisija õiguste kaitse

12.1. Lennupiletil toodud lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud ligikaudsetena ja need võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette lendude hilinemisi või tühistamisi, kuna alati on primaarne ennekõike reisijate turvalisuse tagamine.

12.2. Klient kohustub Reisiteenuse osutamise lepingu sõlmimisel arvestama, et reisikava oleks koostatud piisava ajavaruga ja võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda Reisija poolt reisile seatud ootusi ja eesmärki.

12.3. Teenusepakkuja võib muuta Reisiteenuse osutamise lepinguga kokkulepitud reisikava ja tühistada lende, teatades sellest Kliendile vähemalt kaks (2) nädalat ette. Kui esinevad erakorralised asjaolud (nt sõda, loodusõnnetus), mida Teenusepakkuja ei saa mõjutada, võib etteteatamisaeg olla ka lühem.

12.4. Üldjuhul pakub Teenusepakkuja tühistatud lennule Lennupiletit omavale Kliendile kas Lennupileti maksumuse tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta. Alternatiivse reisikava koostamise eest on Teenusepakkujal ja Agendil õigus küsida Lennupileti muutmise tasu.

12.5. Kliendil/Reisijal tuleb lennuajad varakult enne lennu väljumist iseseisvalt üle kontrollida. Seda saab muuhulgas teha Tellimuskinnitusele märgitud kanaleid kasutades või veebilehe https://www.viewtrip.com/ kaudu.

12.6. Juhul, kui Teenusepakkuja informeerib reisikava muutmisest või lennu tühistamisest Agenti, annab Agent parima, et Klienti/Reisijat vastavast muudatusest või tühistamisest teavitada.

12.7. Lendude hilinemise ja tühistamise puhul ei vastuta Teenusepakkuja Kliendi/Reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

12.8. Kui lennu algus- või sihtpunkt asub Euroopa Liidus või lendu sooritab Euroopa Liidus registreeritud Teenuseosutaja, reguleerib Reisija ja Teenuseosutaja õigusi ning kohustusi hilinemiste või lendude ärajäämise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest.

 1. Vastutus

13.1. Teenusepakkuja vastutab lepingueelse teabe ja võimalike müügilubaduste kehtivuse ning Reisiteenuse osutamise lepingu nõuetekohase täitmise eest.

13.2. Agent ei ole Reisiteenuse osutamise lepingu pooleks ega vastuta mitte ühegi Kliendi ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud Reisiteenuse osutamise lepingust tuleneva Teenusepakkuja kohustuse täitmise eest, sh Teenusepakkuja antud müügilubaduste sisu ja kehtivuse eest. Agent ei vastuta ka juhul, kui Teenusepakkuja taganeb oma müügilubadusest, muudab mistahes ajahetkel Reisiteenuse hinda või tingimusi, pakub Reisiteenust puuduliku kvaliteediga, põhjustab õnnetusjuhtumi vms. Samuti ei vastuta Agent juhul, kui Teenusepakkuja näiteks otsustab etteteatamata peatada, tühistada või lõpetada Reisiteenuse osutamise.

13.3. Teenuseosutajatel on õigus keelduda Reisija teenindamisest ja tühistada Kliendiga sõlmitud vastav Reisiteenuse osutamise leping juhul, kui Reisija käitumine on sobimatu või seadusevastane või põhjustab ohtu teistele Reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole Kliendil/Reisijal õigust tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui Teenusepakkuja või Agent peavad Reisija sobimatu või seadusevastase käitumise tõttu kandma lisakulusid, vastutavad Klient ja Reisija solidaarselt vastavate kulude ja kahju hüvitamise eest.

13.4. Juhul, kui Reisija tekitab Teenuseosutajale kahju inventari või sisustuse lõhkumisega, vastutavad Klient ja Reisija tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

13.5. Lennufirmast Vedaja vastutus ja selle suurus Reisija elukaotuse või terviserikkumise eest, samuti ka pagasi ja kauba mittesäilitamise ja transpordivahendi hilinemise eest on sätestatud Montreali konventsiooni ja 13. mai 2002. a Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr 889/2002, mis osaliselt muudab Nõukogu määrust (EN) nr 2027/1997. Muuhulgas vastutab lennufirmast Vedaja:

13.5.1. kui tema tegevus või tegevusetus põhjustas Reisija kehavigastuse, tervisekahjustuse või surma, ning see toimus lennukis, pardaleminekul või pardalt lahkumise ajal;

13.5.2. kahju eest, mis tekkis Reisiteenuse osutamise lepingu alusel Reisija registreeritud pagasi hävinemise, kadumise või rikkumise tagajärjel, kui selle põhjuseks oli õnnetus lennukis või ükskõik millisel muul ajal, kui konkreetne Vedaja oli registreeritud pagasi eest vastutav. Vedaja ei vastuta sellise registreeritud pagasi eest, mis on rikutud juba eelnevalt olnud puuduste ja defektide tõttu, samuti ka esemete eest, mille vedu veoreeglite kohaselt on keelatud. Kui Vedaja tunnistab, et registreeritud pagas on kadunud või seda ei toimetata kohale kahekümne ühe (21) päeva jooksul alates päevast, mil pagas pidi olema kohale toimetatud, siis on Reisijal õigus nõuda, et Vedaja hüvitaks kaotatud pagasi väärtuse Montreali konventsioonis sätestatud korra ja väärtuste kohaselt. Vedaja peab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast kaebuse saamist, andma Reisijale kirjaliku vastuse.

13.5.3. käsipagasi turvalisuse eest, kui pagas oli Vedaja käes hoiul või juhul, kui kahju tekkis Vedaja, selle töötaja või volitatud isiku süü tõttu. Muul juhul on käsipagasi eest vastutav Reisija.

 1. Pretensioonide esitamine ja vaidlusküsimuste lahendamine

14.1. Kui Klient/Reisija leiab, et Reisiteenus ei vasta Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimustele, tuleb sellest Teenusepakkujat koheselt ja vahetult informeerida. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul Reisiteenuse osutamise lõppemisest, aga mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul pärast juhtumist teadasaamist. Kirjalik pretensioon tuleb esitada Teenusepakkuja vastu ja saata Agendi posti- või elektronpostiaadressile. Pretensioonile tuleb lisada tõendid Reisiteenuse mittevastavuse kohta ning dokumendid lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Agent edastab pretensiooni Teenusepakkujale. Kliendi/Reisija poolt tähtajaks edastamata pretensioonid loetakse aegunuks.

14.2. Teenusepakkuja ja Kliendi/Reisija vahelisele õigussuhtele kohaldatakse vastava Teenusepakkuja poolt määratud riigi õigusakte ja piiriülese teenuse osutamisel ka rahvusvahelise õiguse sätteid.

14.3. Agendi ja Kliendi/Reisija vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte, kohtuvaidlused alluvad Harju Maakohtule.