Tingimused

Allolevad tingimused kehtivad alates 20.05.2016. Varem kehtinud tingimusi saab vaadata siit

Reisikorraldaja

Reisidiilid OÜ (Registrikood 12472112)

Reisija

Reisija on Reisikorraldaja poolt organiseeritud reisil osaleja.

Reisilepingu ese

Reisikorraldaja osutab arve alusel Reisija või tema poolt nimetatud reisijale reisiteenuseid ning Reisija maksab Reisikorraldajale selle eest tasu.

Reisipakett ja Reisiteenus

Reisipakett on Reisikorraldaja poolt pakutav eelnevalt kindlaks määratud reisiteenus.

Reisipakett sisaldab alati:

– lendu Reisija ostetud marsruudil;

– hotellide broneerimist ja reisijate majutamist.

Reisipaketi hinna sisse ei kuulu üldjuhul lennujaama transfeer, viisa, kindlustused, ekskursioonid jm, kui ei ole vastava reisi kirjelduses teisti öeldud.

Üldised tingimused

Käesolev dokument kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut Reisikorraldaja ja Reisija vahel.

Tellimuse eest kogu ulatuses maksmine või osaline maksmine tähendab Reisija-poolset nõustumist Reisikorraldaja poolt vahendavate teenuste müügi/reisitingimustega.

Reisikorraldaja peab Reisija arvel viitama, kus on võimalik reisitingimustega tutvuda.

Reisikorraldajal on õigus Reisilepingust taganeda, kui Reisija ei ole tähtajaks reisi arve eest tasunud.

Reisipaketi eest tasumine

Reisi eest on tasutud, kui summa on laekunud Reisikorraldaja arvel märgitud arveldusarvele.

Kogu reisipaketi maksumus tuleb maksta ettemaksuna Reisikorraldaja poolt esitatud arve alusel, kui arvel ei ole märgitud teisiti.

Peale arve laekumist on Reisikorraldaja kohustatud 48 tunni jooksul edastama Reisijale info, mis on tarvilik reisikirjelduses ja arvel kirjeldatud reisi toimimiseks (üldjuhul lennupiletid, hotellide broneeringud).

Kui Reisija on reisi eest tasunud ja selgub, et pakettreisi toimimiseks vajalikud lennud või hotell on arve laekudes välja müüdud või on nende hind olulisel määral tõusnud, on Reisikorraldaja kohustatud pakkuma välja reisijale samaväärse alternatiivi või selle sobimatuse korral kogu ettemakstud summa Reisijale tagastama.

 

Reisikorraldaja õigused, vastutus ja kohustused

Reisikorraldaja kohustub osutama Reisijale pakettreisi või Reisiteenust vastavalt reisipaketi infos ning arvel kirjeldatule.

Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud ootamatud ja ettenägematud põhjused (Force majeure), kolmandad isikud või Reisija hooletus.

Reisikorraldaja teatab mõistliku aja jooksul Reisijale olulise Reisiteenuse muutumisest või ärajäämisest.

Reisikorraldaja ei vastuta Reisija mahajäämise eest mitme ümberistumisega lennureisil, kui lendude vahelised ümberistumisajad on Reisikorraldaja broneeritud piletitel mõistliku pikkusega. Lennust mahajäämise ja sellest tulenevate Reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab sõltuvalt asjaoludest kas lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusandja.

Reisikorraldaja ei vastuta Reisija isiklike asjade säilimise, muutuste eest transpordiettevõtete ajakavades, ootamatute remonttööde eest hotellis ja muudes säärastes küsimustes, kuid aitab võimaluste piires tekkinud probleeme lahendada. Kui Reisijal on osutatavale teenusele etteheiteid ja/või see ei vasta reisidokumentides fikseeritud tasemele, palume pöörduda esmajärjekorras otse teenuse osutaja poole sihtkohas. Reisikorraldaja proovib samuti olla abiks probleemi lahendamisel. Reisija on kohustatud hüvitama Reisikorraldajale kulutused, mida on Reisikorraldaja täiendavalt Reisija palvel tema abistamiseks teinud.

Kui reisil ilmnevatele probleemidele kohapeal lahendust ei leita, tuleb esitada kirjalik pretensioon niipea kui võimalik, aga hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul reisi lõppemisest ning mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teadasaamisest. Kui Reisija tähtajaks pretensiooni ei esita, loetakse seda aegunuks. Pretensioonile tuleb lisada tõendid lepingurikkumiste kohta ning lisakulutusi ja võimalikke kahjusid tõendavad dokumendid. Pretensioonid tuleb esitada pood@reisidiilid.ee

Reisikorraldaja vastutus Reisijale või Reisija poolt nimetatud reisijatele põhjustatud kahju eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.

Reisija õigused, vastutus ja kohustused

Reisijal on õigus saada Reisikorraldajalt lepingule ja reisi kirjeldusele vastavat reisiteenust.

Kui Reisija ei ilmu lennule, kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud. Selliselt tühistatud lendude eest raha ei tagastata.

Reisija on kohustatud ise tasuma riigis kohaldatavad kohalikud maksud (linnamaks, turismimaks, riiki sisenemise maks jm taolised), mida tuleb ja saab tasuda reisi vältel. Reisikorraldaja viitab lisanduvatele vältimatutele maksudele, mis ei puuduta riiki sisenemist, vastava paketi kirjelduse juures.

Reisijal on kohustus kontrollida üle reisi väljasõidu aega 24 tundi enne reisi algust ning olema lennujaamas piisava varuga enne lennu väljumist.

Kui Reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja Reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on Reisija kohustatud need hüvitama.

Reisija on kohustatud ise tasuma kõigi reisi vältelt tehtud lisateenuste eest, mis ei ole pakettreisi osa (sh lennufirmale pagasi lisakilod või lisapagasid, täiendavad söögikorrad hotellis, minibaari kasutamine hotellis jne)

Dokumentide õigsus

Reisidokument on pilet, voucher või muu dokument nii paber- kui elektroonilisel kandjal, mis kinnitab Reisija õigust tellitud teenust saada ning on mõeldud teenuse osutajale esitamiseks.

Reisija kontrollib reisidokumentide kättesaamisel esimesel võimalusel, kas kõik reisimiseks vajalikud ja Reisikorraldaja poolt paketis lubatud dokumendid on olemas ning kas kõigis neis on õiged andmed. Reisikorraldaja ei vastuta, kui reisija on edastanud reispaketti tellides reisikorraldajale vigased või valed andmed ja selle tõttu ilmneb reisiteenuse saamisel tõrkeid. Kõikidest puudustest tuleb Reisikorraldajale viivitamatult teatada. Reisija vastutab reisi broneerides, et tema dokumendid (pass, viisa jms) vastaksid sihtriiki sisenemiseks vajalikele nõuetele.

Kui kinnitusel on mistahes puudus, mis on tinginud Reisija tegevus või tegevusetus, siis rahuldatakse Reisija soovitud muudatus ostuvõimaluste piires. Kõik muudatustega kaasnevad kulud tasub Reisija. Reisikorraldaja eeldab, et Reisijal ja/või tema poolt nimetatud reisijatel on olemas kehtivad reisidokumendid (pass, viisad, vaktsineerimistõendid jm) nii sihtriigi kui transiitriikide jaoks.

Kahtluste korral  peab Reisija pöörduma Välisministeeriumi või Reisikorraldaja poole. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovituste kohta leiab Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html . Info riiki sisenemise tingimuste kohta leiab Välisministeeriumi kodulehelt: http://vm.ee/et/riigid/reisiinfo

Tellimuste muutmine või tühistamine

Enne reisi algust võib Reisija lepingust taganeda igal ajal. Kui Reisija taganeb lepingust üle 7 päeva enne Reisi algust, on tal õigus tagasi saada 70% sissemakstud rahast, millest on maha arvestatud Reisikorraldaja poolt juba edasimakstud otsesed vältimatud kulud (laeva- või lennupilet, majutus jm teenused), mille tagasisaamine on võimatu.

Kui Reisija taganeb lepingust vähem kui 7 päeva enne reisi algust, on tal õigus saada tagasi 50% sissemakstud rahast, millest on maha arvestatud Reisikorraldaja poolt juba edasimakstud otsesed vältimatud kulud (laeva- või lennupilet, majutus jm teenused), mille tagasisaamine on võimatu.

Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu ega halvene.

Tellija erisoovid

Kui Tellijal on erisoove, näiteks kõrvuti toad hotellis, voodieelistused, erimenüü,kõrvuti isted lennukis või lisapagas, siis edastab Reisikorraldaja selle kohta soovi Teenuse osutajale, kuid ei taga nende täitmist. Erisoovid ei ole käsitletavad reisikirjelduse osana ja nende täitmata jätmine ei ole käsitletav Reisilepingu rikkumisena. Kui Reisija erisoovid eeldavad lisakulusid, siis informeerib Reisikorraldaja sellest Reisijat ning nende eest maksab Reisija.

Kui Reisija jätab mõne arvel märgitud reisiteenustest kasutamata, ei ole tal õigust nõuda reisiteenuste hinna alandamist või kasutamata teenuse hüvitamist.

Kindlustus

Soovitame ennast alati kaitsta reisikindlustusega. Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kaotuse ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei pruugi hotell ega transpordiettevõte seda kompenseerida. Reisikindlustuse ostmata jätmisel, võtab Reisija endale rahalise vastutuse kõigi reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest.

Isikuandmed

Reisikorraldaja tohib töödelda ja töötlemiseks edastada kolmandatele osapooltele (üksnes Reisilepingu täitmise tagamise eesmärgil) Reisija poolt Reisikorraldajale edastatud isikuandmeid.

Reisikorraldajal on õigus saata Reisijale tulevikus reisipakkumisi ja infot loosimiste ning tarbijamängude kohta e-posti teel. Reisijal on igal ajal õigus sellest loobuda, saates selle kohta Reisikorraldajale vastava sooviavalduse.

Vastutus

Reisija ja Reisidiilid OÜ vahelistele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Nende mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kas Tarbijakaebuste komisjonis või Harju Maakohtus.

 

8 kommentaari teemal “Tingimused

 1. Tere!

  Huvitab üks reisipakett:lennuk Riia-Oslo_Alicante; hotell Benidormis; reisin üksinda.
  Ilmselt oleks vaja transfeeri Alicantest Benidormi, kiirtramm Alicante ja Benidormi vahel vist öösel ei sõida või sõidab harvem.Lennuplaani järgi aga saabub lennuk Alicantesse peale kella 23-e.Ajaliselt võiks reis olla 16.aprillist -27 aprillini, kaaluks ka natuke ajaliselt pikemat varianti.

  Lugupidamisega

  Jaan Ansmann

   1. Tere.
    Olen huvitatud.Mis hinnaga on Beidormi hotellituba ühele,hommiku ja õhtusöögiga.

 2. Tere

  Olemas lennupiletid Tallinnast Alicantesse 24.04.2017,saabumine kl.20.15 ja tagast Alicantest <<<tallinna 04.05.2017,väljumine 13.25.
  Sooviksin kasutada Teie abi hotelli broneerimisel(hotell Brasil,Benidorm-1inimene, hommiku ja õhtusöök-lõunat ei soovi) ja edasi-tagasi transfeer.

   1. Tere!

    Reisijaid on 1 inimene.Sooviksin ühest tuba hotell Brasil,Benidorm,Hispaania.Hommiku ja õhtusöök. Lennuk saabub Alicantesse kl.20.15, 24.04.2017 ja tagasi Alicantest väljub kl.13.25
    04.05.2017. Sooviksin lisaks edasi-tagasi transfeeri.

    Lugupidamisega

    Jaan Ansmann
    5026725

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga